پروژه های مطالعاتی

16- بررسي کمي و کيفي پسماندها در شناورهاي منطقه دريايي بوشهر و ارائه روش مديرت پسماند دريايي در بنادر صيادي استان بوشهر [بيشتر] بررسي کمي و کيفي پسماندها در شناورهاي منطقه دريايي بوشهر و ارائه روش مديرت پسماند دريايي در بنادر صيادي استان بوشهر 
بيشتر