1396/8/1 دوشنبه وضعیت کیفی شناگاه ها
وضعیت کیفی شناگاه های ساحلی و طرح های سالم سازی دریا پایش شده در استان های ساحلی شمالی کشور 
 1. گیلان
 2. مازندران
 3. گلستان
 4. هرمزگان
 5. سیستان و بلوچستان
 6. خوزستان
 7. بوشهر
وضعیت کیفی شناگاه های ساحلی و طرح های سالم سازی دریا در سال 1396
 1. استاندارد
 2. نحوه ی اطلاع رسانی
 3. تفسیر رنگ پرچم
 4. طبقه بندی بازرسی، بهداشتی و محیط زیستی شناگاه ها