1395/6/6 شنبه

گروه آلودگی های نفتی
 

 • نظارت، بررسی و مطالعات آلودگی های نفتی در آب، رسوبات و آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر
 •  نظارت و بررسی منابع آلوده ساز دریاها و زیستگاههای دریایی با منشاء زمینی و دریایی بمنظور جلوگیری از  ورود بیش از استاندارد آلودگی ها به محیط های دریایی جنوب و شمال کشور.
 •  نظارت بر حسن اجرای برنامه جامع پایش منابع آلاینده های نفتی با منشا خشکی و دریا و نظارت و کنترل کمی و کیفی انواع آلاینده های نفتی .
 • همکاری در گشت های ملی و منطقه ای محیط های دریایی آبهای  جنوبی و شمالی کشور بمنظور نظارت و پایش آلاینده های نفتی.
 •  ارزیابی وضعیت محیط زیست دریایی بر اساس نتایج پایش های دائمی آلاینده های نفتی.
 •  تهیه و تدوین استانداردهای مربوط به آلودگی های مواد نفتی در محیط های دریایی (آب، رسوب و آبزیان).
 •  تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به برآورد خسارات وارده ناشی از آلودگی های نفتی وارد شده به محیط های دریایی .
 •  تهیه و تدوین ضوابط کنترل و مقابله با آلودگی های نفتی ناشی از تردد نفتکش ها، تخلیه آب توازن، بارگیری و تخلیه کالا، اکتشاف، استخراج و انتقال نفت، ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی در سواحل و فاضلاب شهرهای ساحلی .
 • نظارت بر نحوه  ساماندهی فعالیت های مربوط به اسقاط کشتی ها در نواحی ساحلی شمال و جنوب کشور.
 • اجرای تعهدات مربوط به کنوانسیون کویت (سازمان راپمی) ، تهران(CEP) و لندن(LP) و سایر کنوانسیون ها و پروتکل های مرتبط، تدوین ضوابط، دستورالعمل ها و آیین نامه های ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • همکاری با سایر ارگان های دریایی در اجرای طرح مقابله با آلودگی های نفتی در شرایط اضطراری در محیط زیست دریایی.
 • همکاری مستمر با مراکز تحقیقاتی و علمی ملی، منطقه ای و بین المللی در زمینه های مرتبط با حفظ محیط زیست دریایی.
 • مشارکت با دفتر ارزیابی زیست محیطی در خصوص بررسی گزارش های مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح ها و پروژه های مرتبط با محیط زیست دریایی (آلودگی های نفتی).
 • پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و حقوق مربوط به دریاها با مشارکت ارگانهای دریایی به منظور حفاظت بهتر از محیط زیست دریایی و مقابله با تخلفات .
 • برنامه ریزی  جهت گسترش آموزش های تخصصی محیط زیست دریایی با هدف جلب مشارکت مردمی در امر حفاظت با همکاری معاونت آموزش و پژوهش.
 • جمع آوری اطلاعات تخصصی جهت تکمیل بانک های اطلاعاتی و همکاری با سایر دفاتر سازمانی در موارد مرتبط.
 • نظارت، بررسی و مطالعات آلودگی های فلزات سنگین در رسوبات و آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر.

 •  نظارت و بررسی منابع آلوده ساز دریاها و زیستگاههای دریایی با منشاء زمینی و دریایی بمنظور جلوگیری از  ورود خارج از استاندارد آلودگی فلزات سنگین به محیط های دریایی جنوب و شمال کشور.
 •  نظارت بر حسن اجرای برنامه جامع پایش منابع آلاینده های فلزات سنگین با منشا خشکی و دریا و نظارت و کنترل کمی و کیفی انواع آلاینده های فلزات سنگین .
 • همکاری در گشت های ملی و منطقه ای محیط های دریایی آبهای  جنوبی و شمالی کشور بمنظور نظارت و پایش آلاینده های فلزات سنگین.
 •  ارزیابی وضعیت محیط زیست دریایی بر اساس نتایج پایش های دائمی آلاینده های فلزات سنگین .
 •  تهیه و تدوین استانداردهای مربوط به آلودگی های فلزات سنگین در محیط های دریایی (آب، رسوب و آّبزیان).
 •  تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به برآورد خسارات وارده ناشی از آلودگی های فلزات سنگین وارد شده به محیط های دریایی .
 •  تهیه و تدوین ضوابط کنترل و مقابله با آلودگی های فلزات سنگین ناشی از تردد نفتکش ها، تخلیه آب توازن، بارگیری و تخلیه کالا، اکتشاف، استخراج و انتقال نفت، ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی در سواحل و فاضلاب شهرهای ساحلی .
 • نظارت بر نحوه  ساماندهی فعالیت های مربوط به اسقاط کشتی ها در نواحی ساحلی شمال و جنوب کشور.
 • اجرای تعهدات مربوط به کنوانسیون کویت (سازمان راپمی) ، تهران(CEP) و لندن(LP) و سایر کنوانسیون ها و پروتکل های مرتبط، تدوین ضوابط، دستورالعمل ها و آیین نامه های ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • همکاری با سایر ارگان های دریایی در اجرای طرح مقابله با آلودگی های فلزات سنگین در شرایط اضطراری در محیط زیست دریایی.
 • همکاری مستمر با مراکز تحقیقاتی و علمی ملی، منطقه ای و بین المللی در زمینه های مرتبط با حفظ محیط زیست دریایی.
 • مشارکت با دفتر ارزیابی زیست محیطی در خصوص بررسی گزارش های مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح ها و پروژه های مرتبط با محیط زیست دریایی (آلودگی های فلزات سنگین).
 • پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و حقوق مربوط به دریاها با مشارکت ارگانهای دریایی به منظور حفاظت بهتر از محیط زیست دریایی و مقابله با تخلفات .
 • برنامه ریزی  جهت گسترش آموزش های تخصصی محیط زیست دریایی با هدف جلب مشارکت مردمی در امر حفاظت با همکاری معاونت آموزش و             پژوهش.
 • جمع آوری اطلاعات تخصصی جهت تکمیل بانک های اطلاعاتی و همکاری با سایر دفاتر سازمانی در موارد مرتبط

گروه آلودگی های خاص
 

 • نظارت، بررسی و مطالعات آلودگی های سموم کشاورزی و غیر کشاورزی، رادیواکتیو ،آلاینده های پایدار(POPs)، میکروبی، مواد مغذی و بیولوژیکی در آب، رسوبات و آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر.
 • نظارت و بررسی منابع آلوده ساز دریاها و زیستگاههای دریایی با منشاء زمینی و دریایی بمنظور جلوگیری از  ورود خارج از استاندارد آلودگی های خاص ( سموم کشاورزی و غیر کشاورزی، رادیواکتیو ،آلاینده های پایدار(POPs)، میکروبی، مواد مغذی و بیولوژیکی ) به محیط های دریایی جنوب و شمال کشور.
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه جامع پایش منابع آلاینده های خاص ( سموم کشاورزی و غیر کشاورزی، رادیواکتیو ،آلاینده های پایدار(POPs)، میکروبی، مواد مغذی و بیولوژیکی ) با منشا خشکی و دریا و نظارت و کنترل کمی و کیفی انواع آلاینده های خاص .
 • همکاری در گشت های ملی و منطقه ای محیط های دریایی آبهای  جنوبی و شمالی کشور بمنظور نظارت و پایش آلاینده های خاص .
 • ارزیابی وضعیت محیط زیست دریایی بر اساس نتایج پایش های دائمی آلاینده های خاص (آلودگی های سموم کشاورزی و غیر کشاورزی، رادیواکتیو ،آلاینده های پایدار(POPs)، میکروبی، مواد مغذی و بیولوژیکی).
 • تهیه و تدوین استانداردهای مربوط به آلودگی های خاص (آلودگی های سموم کشاورزی و غیر کشاورزی، رادیواکتیو ،آلاینده های پایدار(POPs)، میکروبی، مواد مغذی و بیولوژیکی) وارد شده به محیط های دریایی (آب، رسوب و آبزیان).
 • تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به برآورد خسارات وارده ناشی از آلودگی های خاص (آلودگی های سموم کشاورزی و غیر کشاورزی، رادیواکتیو ،آلاینده های پایدار(POPs)، میکروبی، مواد مغذی و بیولوژیکی) وارد شده به محیط های دریایی .
 • تهیه و تدوین ضوابط کنترل و مقابله با آلودگی های خاص (آلودگی های سموم کشاورزی و غیر کشاورزی، رادیواکتیو ،آلاینده های پایدار(POPs)، میکروبی، مواد مغذی و بیولوژیکی) ناشی از تخلیه آب توازن، بارگیری و تخلیه کالا، انتقال آلاینده های خاص، ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی در سواحل و فاضلاب شهرهای ساحلی .
 • نظارت بر نحوه  ساماندهی فعالیت های مربوط به اسقاط کشتی ها در نواحی ساحلی شمال و جنوب کشور.
 • اجرای تعهدات مربوط به کنوانسیون کویت (سازمان راپمی) ، تهران(CEP) و لندن(LP) و سایر کنوانسیون ها و پروتکل های مرتبط، تدوین ضوابط، دستورالعمل ها و آیین نامه های ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • همکاری با سایر ارگان های دریایی در اجرای طرح مقابله با آلودگی های خاص در شرایط اضطراری در محیط زیست دریایی .
 • همکاری مستمر با مراکز تحقیقاتی و علمی ملی، منطقه ای و بین المللی در زمینه های مرتبط با حفظ محیط زیست دریایی.
 • مشارکت با دفتر ارزیابی زیست محیطی در خصوص بررسی گزارش های مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح ها و پروژه های مرتبط با محیط زیست دریایی (آلودگی های خاص).
 • پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و حقوق مربوط به دریاها با مشارکت ارگانهای دریایی به منظور حفاظت بهتر از محیط زیست دریایی و مقابله با تخلفات .
 • برنامه ریزی  جهت گسترش آموزش های تخصصی محیط زیست دریایی با هدف جلب مشارکت مردمی در امر حفاظت با همکاری معاونت آموزش و پژوهش.
 • جمع آوری اطلاعات تخصصی جهت تکمیل بانک های اطلاعاتی و همکاری با سایر دفاتر سازمانی در موارد مرتبط . 
 •