1395/4/28 دوشنبه
 
  • مطالعه و تدوین نظام جامع پایش کیفی سواحل و دریاها ی کشور
  • تهيه آيين نامه اجرايي پروتكل آمادگي، واكنش و همكاري منطقه اي در مبارزه با سوانح آلودگي نفتي الحاقي به كنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط زيست درياي خزر.
  • گزارش وضعیت محیط زیست دریایی – دریای خزر (State Of Marine Environment Report-Caspian Sea)
  • پايش آلاينده هاي نفتي هيدروكربنهاي چند حلقه اي آروماتيك (PAHs) در درياي خزر
  • پايش آلاينده هاي آلي(PAHs, Hopans, n-alkanes)در سواحل درياي خزر با تاكيد بر روش هاي نوين (استفاده از پلت ها و فرگمنت ها در رسوبات)
  • مطالعه، پايش و مدیریت زائدات پلاستیکی دریایی و کاهش آلاینده ها در سواحل جنوبی دریای خزر
  • تدوين دستورالعمل مقابله با آلودگي نفتي در اثر حوادث غيرمترقبه در سواحل
  • تعيين منابع آلودگي و مدلسازي تعيين مناطق مناسب نصب بويه ها و ايستگاه هاي پايش On-line خليج فارس و درياي عمان در محيط GIS
  • تدوين استاندارد انتشار آلاينده هاي آب، هوا و صوت از موتور شناورهاي دريايي (لنج، قايق، كشتي و جت اسكي)
  • راهنماي بكارگيري انواع كرونومترهاي زيستي آلاينده ها در اكوسيستم هاي خليج فارس و درياي عمان