آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.گروه آلودگی های خاص
1397/10/19 چهارشنبه پرچم جمهوری اسلامی ایران
logo
1397/10/19 چهارشنبه لوگوی محیط زیست
1395/4/20 یکشنبه
 
 • نظارت، بررسی و مطالعات آلودگی های سموم کشاورزی و غیر کشاورزی، رادیواکتیو ،آلاینده های پایدار(POPs)، میکروبی، مواد مغذی و بیولوژیکی در آب، رسوبات و آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر.
 • نظارت و بررسی منابع آلوده ساز دریاها و زیستگاههای دریایی با منشاء زمینی و دریایی بمنظور جلوگیری از  ورود خارج از استاندارد آلودگی های خاص ( سموم کشاورزی و غیر کشاورزی، رادیواکتیو ،آلاینده های پایدار(POPs)، میکروبی، مواد مغذی و بیولوژیکی ) به محیط های دریایی جنوب و شمال کشور.
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه جامع پایش منابع آلاینده های خاص ( سموم کشاورزی و غیر کشاورزی، رادیواکتیو ،آلاینده های پایدار(POPs)، میکروبی، مواد مغذی و بیولوژیکی ) با منشا خشکی و دریا و نظارت و کنترل کمی و کیفی انواع آلاینده های خاص .
 • همکاری در گشت های ملی و منطقه ای محیط های دریایی آبهای  جنوبی و شمالی کشور بمنظور نظارت و پایش آلاینده های خاص .
 • ارزیابی وضعیت محیط زیست دریایی بر اساس نتایج پایش های دائمی آلاینده های خاص (آلودگی های سموم کشاورزی و غیر کشاورزی، رادیواکتیو ،آلاینده های پایدار(POPs)، میکروبی، مواد مغذی و بیولوژیکی).
 • تهیه و تدوین استانداردهای مربوط به آلودگی های خاص (آلودگی های سموم کشاورزی و غیر کشاورزی، رادیواکتیو ،آلاینده های پایدار(POPs)، میکروبی، مواد مغذی و بیولوژیکی) وارد شده به محیط های دریایی (آب، رسوب و آبزیان).
 • تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به برآورد خسارات وارده ناشی از آلودگی های خاص (آلودگی های سموم کشاورزی و غیر کشاورزی، رادیواکتیو ،آلاینده های پایدار(POPs)، میکروبی، مواد مغذی و بیولوژیکی) وارد شده به محیط های دریایی .
 • تهیه و تدوین ضوابط کنترل و مقابله با آلودگی های خاص (آلودگی های سموم کشاورزی و غیر کشاورزی، رادیواکتیو ،آلاینده های پایدار(POPs)، میکروبی، مواد مغذی و بیولوژیکی) ناشی از تخلیه آب توازن، بارگیری و تخلیه کالا، انتقال آلاینده های خاص، ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی در سواحل و فاضلاب شهرهای ساحلی .
 • نظارت بر نحوه  ساماندهی فعالیت های مربوط به اسقاط کشتی ها در نواحی ساحلی شمال و جنوب کشور.
 • اجرای تعهدات مربوط به کنوانسیون کویت (سازمان راپمی) ، تهران(CEP) و لندن(LP) و سایر کنوانسیون ها و پروتکل های مرتبط، تدوین ضوابط، دستورالعمل ها و آیین نامه های ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • همکاری با سایر ارگان های دریایی در اجرای طرح مقابله با آلودگی های خاص در شرایط اضطراری در محیط زیست دریایی .
 • همکاری مستمر با مراکز تحقیقاتی و علمی ملی، منطقه ای و بین المللی در زمینه های مرتبط با حفظ محیط زیست دریایی.
 • مشارکت با دفتر ارزیابی زیست محیطی در خصوص بررسی گزارش های مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح ها و پروژه های مرتبط با محیط زیست دریایی (آلودگی های خاص).
 • پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و حقوق مربوط به دریاها با مشارکت ارگانهای دریایی به منظور حفاظت بهتر از محیط زیست دریایی و مقابله با تخلفات .
 • برنامه ریزی  جهت گسترش آموزش های تخصصی محیط زیست دریایی با هدف جلب مشارکت مردمی در امر حفاظت با همکاری معاونت آموزش و پژوهش.
 • جمع آوری اطلاعات تخصصی جهت تکمیل بانک های اطلاعاتی و همکاری با سایر دفاتر سازمانی در موارد مرتبط .
 
 
 
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *